Αντίγραφα-Ψηφιοποίηση Ιατρικών Εξετάσεων

Τι σημαίνει «Αντίγραφα Ιατρικών εξετάσεων»;

Με τον όρο «Αντίγραφα Ιατρικών εξετάσεων» εννοούμε την αντιγραφή κάθε είδους απεικονιστικών εξετάσεων με υψηλή ακρίβεια και πιστότητα στην  ίδια απεικονιστική μορφή, π.χ. αντίγραφο από film σε film ή από χαρτί σε χαρτί.

Τι σημαίνει «Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων»;

Με τον όρο «Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων» εννοούμε την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και την αποθήκευση κάθε είδους απεικονιστικής εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) με ενσωματωμένο πρόγραμμα viewer, κατάλληλο για ιατρική εκτίμηση.

Γιατί χρειάζομαι  «Αντίγραφα-Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων»;

Τα περισσότερα νοσοκομεία Ευρώπης και Αμερικής, δέχονται για ιατρική εκτίμηση απεικονιστικές εξετάσεις μόνο σε μορφή CD ή DVD. Θα πρέπει  επίσης να αναφέρουμε ότι  ο ιατρικός φάκελος που προωθείται στο εξωτερικό δεν επιστρέφεται μετά την αξιολόγηση του. Ακόμη, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει  ενδιαφέρον επικοινωνίας με περισσότερα του ενός νοσοκομεία του εξωτερικού.  Με αυτά τα δεδομένα και το βέβαιο πως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή το ιατρικό του αρχείο, η δημιουργία αντιγράφων-ψηφιοποίησης ιατρικών εξετάσεων είναι απαραίτητη.

Γιατί «Αντίγραφα-Ψηφιοποίηση Ιατρικών εξετάσεων» στην Care Life ;

Οι συνεργάτες μας στον τομέα αυτό έχουν πολύχρονη εμπειρία στην δημιουργία αντιγράφων και ψηφιοποίηση ιατρικών εξετάσεων. Χρησιμοποιούν τον πιο σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα την υψηλή ακρίβεια, άριστη ποιότητα, ταχύτητα και εξαιρετικά προσιτές τιμές.